Mission

ปี 2518-2528

ได้ก่อตั้งบริษัท เทด้า จำกัด โดยเริ่มต้นด้วยการให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีผลงานสำคัญได้แก่ อาคารสหประชาชาติ – เอสแคป, โรงแรมเลอเมอริเดียน, โรงแรมคลับเมด จังหวัดภูเก็ต, อาคารเวิลด์เทรดเซนเตอร์ และ โรงพยาบาลพญาไท เป็นต้น


ปี 2529-2532

เริ่มเข้ารับงานการให้บริการด้านวิศวกรรมในด้านติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลงานสำคัญได้แก่ งานก่อสร้างและติดตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ภูเก็ต พังงา และ งานก่อสร้างสายส่ง 230 เควี ขนอม – สุราษฎร์ธานี


ปี 2533-2542

ได้เข้ารับงานเป็นผู้รับเหมาหลัก ในการให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในการออกแบบ จัดหา และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) การไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน มีผลงานสำคัญ ได้แก่

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  งานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115-230 เควี ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิเช่น สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางกะปิ คลองใหม่ ชัยภูมิ วังน้อย สกลนคร 2 และงานปรับปรุงขยายสถานีไฟฟ้าโดยมี มูลค่างานรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมทั้งรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 115-230 เควี มูลค่างานรวมประมาณ 1,100 ล้านบาท

 • การไฟฟ้านครหลวง
  งานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อาทิเช่น สถานีไฟฟ้าต้นทางสำโรง สถานีไฟฟ้าย่อยบางน้ำจืด สถานีไฟฟ้าย่อยสนามบินน้ำ สถานีไฟฟ้าย่อยบางโฉลง มูลค่างานรวมประมาณ 900 ล้านบาท

 • การไฟฟ้าภูมิภาค
  งานออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโรจนะ สถานีไฟฟ้าบางปะอิน สถานีไฟฟ้าบางปะหัน สถานีไฟฟ้าหนองปลิง สถานีไฟฟ้าโคกแย้ สถานีไฟฟ้าบ่อวิน มูลค่างานรวมประมาณ 500 ล้านบาท รวมทั้งรับงานก่อสร้างสายส่งระดับแรงดัน 115 เควี และสายจำหน่ายระดับแรงดัน 22-33 เควี รวมมูลค่างานประมาณ 1,400 ล้านบาท

ปี 2542

ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการจัดการคุณภาพของการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในเดือน ธันวาคม 2542


ปี 2543 – ปัจจุบัน

ได้ขยายการรับงานให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในการออกแบบ จัดหา สายส่งไฟฟ้าแรงสูงและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในระดับแรงดันสูงถึง 500 เควี โดยมีผลงานสำคัญเพิ่มขึ้นดังนี้

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  งานออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230-500 เควี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 เควี อ่อนนุช, สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 เควี น่าน เพื่อเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนลิกไนต์หงสาที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนลาว กับ ระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115-230 เควี อีกหลายแห่ง รวมมูลค่างานประมาณ 3,500 ล้านบาท รวมทั้งรับงานออกแบบก่อสร้างสายส่งระดับแรงดัน 230 เควี โดยมีมูลค่างานรวมประมาณ 450 ล้านบาท

 • การไฟฟ้านครหลวง
  งานออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระดับแรงดัง 115-24 เควี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าหลักสี่ จ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ สถานีไฟฟ้าราชปรารภ สถานีไฟฟ้าพญาไท, สถานีไฟฟ้าประเวศ และสถานีไฟฟ้าขุนศรี รวมทั้งงานปรับปรุงอุปกรณ์แรงสูงและระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าจำนวน 9 แห่ง โดยมี มูลค่างานรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท

 • ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
  งานออกแบบก่อสร้าง สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230-115 เควีของ บริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จำกัด (ปัจจุบันเป็น บมจ. โกลว์) เพื่อรองรับไรงไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่างานรวม 1,800 ล้านบาท และงานออกแบบก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าระดับแรงสูง 230 เควี ท่าเขต – นครพนม ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน – หินบุน เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าจากสปป.ลาว ให้ประเทศไทย โดยมี มูลค่ารวม 400 ล้านบาท รวมทั้งยังมีผลงานออกแบบและก่อสร้างสถานไฟฟ้าและสายส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเอกชน โดยมีมูลค่างานรวมประมาณ 800 ล้านบาท


History

TEDA Company Limited was established in 1975. Started with Mechanical and Electrical (M&E) System installation in buildings and factories then moved into high voltage transmission system construction in early 1980s. Following is a briefed busines

บริษัท เทด้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในการออกแบบ จัดหา และ ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ในระดับแรงดันสูงสุดถึง 500 เควี ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ พร้อมทั้งยังให้บริการในการบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าแรงสูงในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เทด้า จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 โดยเริ่มจากให้บริการงานวิศวกรรมด้านออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร จากนั้นจึงได้ขยายการให้บริการงานวิศวกรรมด้านออกแบบและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา บริษัท เทด้า จำกัด ได้สร้างผลงานที่สำคัญที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการ ได้แก่ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงในระดับแรงดัน 115 เควี – 500 เควี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวนประมาณ 70 แห่ง สถานีจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ระดับแรงดัน 115/22 เควี จำนวนประมาณ 17 แห่ง และสถานีจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับแรงดัน 115/22 เควี จำนวน ประมาณ 6 แห่ง รวมทั้งมีผลงานด้านก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระดับแรงดัน 115-230 เควี ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร-วงจร งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี และสายจำหน่ายระดับแรงดัน 22-33 เควี ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางประมาณ 2,200 กิโลเมตร-วงจร และ 3,500 กิโลเมตร-วงจร ตามลำดับ และมีผลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ใน สาธารณรัฐประชาชนลาว อีกด้วย

บริษัท เทด้า จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นไป


Awards

ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านการจัดการคุณภาพของการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในเดือน ธันวาคม 2542


Contact Us

Get In Touch

Address

99/2หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

6625026000

การตลาด

เบอร์ต่อภายใน : 8751, 8611, 8748, 6276
Mobile Phone : 097-495-4059, 063-572-2104

การเงิน

เบอร์ตรง : 662-502-6488
เบอร์ต่อภายใน : 8718, 8719, 8722

จัดซื้อ

เบอร์ต่อภายใน : 6143, 6144, 6145, 6305

Email

[email protected]